• تبریز ، مجتمع فلز کاران
  • 09144156007
  • ejtehadi.ahsan@gmail.com
  • 04134464670
  • 09148656007